Jing Tang Tian Ma Plus II Concentrated 0.2g Capsule #50

Jing Tang

Tian Ma Plus II 

TCVM Principles: Clear Internal Wind, tranquilize Liver Yang, nourish Yin and Blood

Dosage for Horse: 3g twice daily

Dosage for Dog/Cat:
- One 0.5g capsule per 20 to 40 lb of body weight twice daily.
- One 0.2g capsule for small dog/cat once a day <10lbs

Directions:
90g powder in bottle product comes with a double-sided scoop.

For dog/cat: 0.1g to 0.25g per 10 to 20 lbs twice daily. 1 small level scoop holds about 0.4g of powder

For Equine: 3g (2 scoops) twice daily. 1 large level scoop holds about 1.5g of powder.
1 Concentrated 90g lasts 2 weeks.
Use up to 6 months.

Classical Antecedent:
Tian Ma Plus II is a modified Tian Ma Gou Teng Yin modification

Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

English Name
Latin Name
   Ban Xia    Pinellia
   Chan Tui    Cicada
   Dan Nan Xing    Arisaema
   Di Long    Pheretima
   Gan Cao    Glycyrrhiza
   Gou Teng    Uncaria
   He Shou Wu    Polygonum
   Jiang Can    Bombyx
   Long Gu    Dragon's Bone
   Mu Dan Pi    Moutan
   Mu li    Ostrea
   Shan Zhu Yu    Cornus
   Shu Di Huang    Rehmannia
   Tian Ma    Gastrodia Elata
   Zhu Ru    Bambusa