FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Zuo Gui Wan Concentrated 0.2g Capsule #50

Jing Tang Zuo Gui Wan Concentrated 0.2g Capsules

Jing Tang Zuo Gui Wan Concentrated 0.2g Capsule #50

Zuo Gui Wan

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin, tonify Kidney, and Jing

INGREDIENTS: Chuan Niu Xi, Gou Qi Zi, Lu Jiao Jiao, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Sheng Di Huang, Shu Di Huang, Tu Si Zi

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question