Jing Tang Xue Fu Zhu Yu Teapills #200

Jing Tang

Xue Fu Zhu Yu

Size/Quantity: Teapills #200

TCVM Principles: Invigorate Qi/Blood, break down Blood stasis and resolve Stagnation

Ingredients: Yu Jin, Dan Shen, Chi Shao, Sheng Di Huang, Huang Bai, Di Fu Zi, Xuan Shen, Mai Men Dong, Mu Dan Pi

Inactive Ingredients: Activated carbon, Botanical wax, talcum

Veterinary authorization required.