Jing Tang Tian Ma Plus II Concentrated 0.5g Capsules #200

Jing Tang

Tian Ma Plus II

TCVM Principles: Clear Internal Wind, tranquilize Liver Yang, nourish Yin and Blood

Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

 

English Name
Latin Name
   Ban Xia    Pinellia
   Chan Tui    Cicada
   Dan Nan Xing    Arisaema
   Di Long    Pheretima
   Gan Cao    Glycyrrhiza
   Gou Teng    Uncaria
   He Shou Wu    Polygonum
   Jiang Can    Bombyx
   Long Gu    Dragon's Bone
   Mu Dan Pi    Moutan
   Mu li    Ostrea
   Shan Zhu Yu    Cornus
   Shu Di Huang    Rehmannia
   Tian Ma    Gastrodia Elata
   Zhu Ru    Bambusa