FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Tian Ma Plus II 0.5g Capsules #200

Jing Tang Tian Ma Plus II 0.5g Capsules #200

Tian Ma Plus II

SIZE/QUANTIY: 0.5g Capsule #200

TCVM PRINCIPLES: Clear Internal Wind, tranquilize Liver Yang, support central nervous system, nourish Yin and Blood

INGREDIENTS: Ban Xia, Chan Tui, Dan Nan Xing, Di Long, Gan Cao, Gou Teng,  He Shou Wu, Jiang Can, Long Gu, Mu Dan Pi, Mu li, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Tian Ma, Zhu Ru
Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question