Jing Tang Sheng Mai Yin 0.5g Capsules #200

Jing Tang

Sheng Mai Yin

Size/Quantity: 0.5g Capsules #200

TCVM Principles: Tonify Qi and Nourish Yin

Veterinary authorization required. 

Ask a Question