FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Ge Xia Zhu Yu Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Ge Xia Zhu Yu Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Ge Xia Zhu Yu Concentrated 0.5g Capsules #100

Ge Xia Zhu Yu Concentrated

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Invigorates Qi/Blood and relieves pain

INGREDIENTS: Chi Shao, Chuan Xiong, Dang Gui, Gan Cao, Hong Hua, Mu Dan Pi, Tao Ren, Wu Yao, Xiang Fu, Yan Hu Suo, Zhi Ke
Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question