Jing Tang Bu Zhong Yi Qi Tang Teapill #200

Jing Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang Teapill

Size/Quantity: Teapills #200

TCVM Principles: Tonify Qi, nourish blood, move blood, smoothen the Channel

Ingredients: Bai Shao Yao , Chuan Xiong , Dang Gui , Di Long , Hong Hua , Huang Qi , Tao Ren

Inactive Ingredients: Activated carbon, Botanical wax, talcum

Veterinary authorization required.