FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Body Sore Concentrated 7500mg Tincture

Jing Tang Body Sore Concentrated 7500mg Tincture

Jing Tang Body Sore Concentrated 7500mg Tincture

Body Sore Whitefish flavored Tincture

SIZE/QUANTITY: 7500mg

TCVM PRINCIPLES: Invigorates Qi/Blood, resolve Stagnation

 INGREDIENTS: Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Hong Hua, Ji Xue Teng, Mo Yao, Qiang Huo, Ru Xiang, Tao Ren, Tu Si Zi, Yan Hu Suo, Yin Yang Huo

INGREDIENTS: Whitefish flavoring, vegetable glycerin, gluten-free maltodextrin.

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question