FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Dok's Formula Concentrated 0.2g Capsules

Jing Tang Dok's Formula Concentrated 0.2g Capsules #50

Dok's Formula

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: Tonifies Kidney Yang, dispels Wind, Damp and Cold, invigorates Qi and Blood; warms the Channels; resolves stagnation
INGREDIENTS: Bai Ji Tian, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Gan Cao, Bu Sui Bu, Qiang Huo, Rou Dou Kou, Rou Gui, Wu Yao, Xiao Hui Xiang, Xu Duan, Ze Xie
Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Ask a Question