Jing Tang Da Bu Yin Wan 0.5g Capsules #200

Jing Tang

Da Bu Yin Wan

Size/Quantity: 0.5g Capsules #200

TCVM Principles: Nourish Yin, Tonify Kidney and Jing

Veterinary authorization required.

Ask a Question