Jing Tang Body Sore Formula Teapills #200

Jing Tang

Body Sore Formula

Size/Quantity: Teapills #200

TCVM Principles: Tonify Qi and raise sunken Yang

Ingredients: Bu Gu Zhi , Chi Shao , Chuan Niu Xi , Chuan Xiong, Dang Gui , Du Huo , Du Zhong , Hong Hua , Ji Xue Teng , Mo Yao , Qiang Huo , Ru Xiang , Tao Ren , Tu Si Zi , Yan Hu Suo , Yin Yang Huo

Inactive Ingredients: Activated carbon, Botanical wax, talcum

Veterinary authorization required.