Jing Tang Shen Ling Bai Zhu Teapills #200

Jing Tang

Shen Ling Bai Zhu

Size/Quantity: Teapills #200

TCVM Principles: Tonify Qi, strengthen Spleen, eliminate Damp

Veterinary authorization required.