Jing Tang Shen Ling Bai Zhu 600g Powder

Jing Tang

Shen Ling Bai Zhu

Size/Quantity: 600g Powder

TCVM Principles: Tonify Qi, strengthen Spleen, eliminate Damp

Veterinary authorization required.

Ask a Question