FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Jin Suo Gu Jing 200g Powder

Jing Tang Jin Gui Shen Qi Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Jin Suo Gu Jing 200g Powder

Jin Suo Gu Jing

SIZE/QUANTITY: 200g Powder

TCVM PRINCIPLES: Warm and consolidate Kidney Qi

INGREDIENTS: Lian Xu (lotus), Long Gu (Dragon's Bone), Mu li (Ostrea), Qian Shi (Euryale), Sang Piao Xiao (Mantidis), Sha Yuan Zi (Astragalus)

Inactive Ingredients: No Inactive Ingredients

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question