Jing Tang Heart Yin Tonic 200g Powder

Jing Tang

Heart Yin Tonic

Size/Quantity: 200g Powder

TCVM Principles: Nourish Heart Yin and calm down Shen

Veterinary authorization required.

Ask a Question