FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Equine Du Huo Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Equine Du Huo Concentrated 90g Powder

Equine Du Huo

SIZE/QUANTITY: 90g Concentrated Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify Kidney Yang and strengthen bones, clear Wind-Cold-Damp, invigorate Qi and Blood, and resolve Stagnation

INGREDIENTS: Ba Ji Tian, Bai Zhi, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Fang Feng, Gu Sui Bu, Qiang Huo, Qin Jiao, Rou Gui, Sang Ji Sheng
Inactive Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question