Jing Tang Epimedium Formula 600g Powder

Jing Tang

Epimedium Formula

Size/Quantity: 600g Powder

TCVM Principles: To tonify Kidney Yang, nourish Yin/Jing

Veterinary authorization required. 

Ask a Question