Jing Tang Eight Gentlemen Concentrated 90g Powder

Jing Tang

Size/Quantity: Concentrated 90g Powder

TCVM Principles: Tonify Qi, Strengthen Spleen, move Qi, eliminate Damp. 

Ingredients: Bai Zhu, Ban Xia, Chen Pi, Chuan Mu Xiang, Da Zao, Dang Shen, Fu Ling, Gan Cao, Gan Jiang, Sha Ren (Guang). 

Veterinary authorization required. 

Ingredients: Gluten-free maltodextrin