Jing Tang Qi Ju Di Huang Teapills #200

Jing Tang

Qi Ju Di Huang

Size/Quantity: Teapills #200

TCVM Principles: Nourish Liver Yin, brighten the eyes

Veterinary authorization required. 

Ask a Question