Jing Tang Zuo Gui Wan 600g Powder

Jing Tang

Zuo Gui Wan

Size/Quantity: 600g Powder

TCVM Principles: Nourish Yin, tonify Kidney and Jing

Veterinary authorization required.

Ask a Question