Jing Tang Yi Guan Jian 600g Powder

Jing Tang

Yi Guan Jian

Size/Quantity: 600g Powder

TCVM Principles: Nourish Liver Yin, clear Heat

Veterinary authorization required.

Ask a Question