Jing Tang Er Yin Jian 200g Powder

Jing Tang

Er Yin Jian (Double Yin Tonic)

Size/Quantity:  200g Powder

TCVM Principles: Nourish Yin, drain Fire, calm Shen

Veterinary authorization required.